فروشندگان حتما انجیر های خود را تفکیک کرده و سایز بندی کنند و در نگه داری آن دقت کنند که هیچ آفتی در محصولات رجوع نکند. نحوه نگه داری انجیر خشک کلیک کنید

بسته بندی انجیر های درجه 1 در کارتن 10 کیلویی مخصوص انجیر انجام بگیرد.

برای از دست ندادن مشتریان حتما ضایعات انجیر ها رو جدا کنید از جمله:

  • انجیر صنعتی
  • انجیر گنجشک خورده
  • انجیر ترشه ای 
  • انجیر مربایی 

و هر کدام از این ضایعات را جدا برای فرآوری بفروشید و هرگز قاطی انجیر صادراتی نکنید تا مشکلی در فروش نداشته باشید.