تعبیر خواب انجیر چیست؟ انجیر یکی از میوه های بهشتی و سودمند در همه ادیان الهی است. دیدن آن در خواب نشان از وجود حوادثی در آینده است. بسیاری از معبرین دیدن انجیر در خواب را به صورت های مختلف تعبیر کرده اند. تعبیر خواب مربای انجیر یکی از حالت های خواب این میوه است.تعبیر-خواب-انجیر-6

تعبیر خواب انجیر به روایات مختلف

تعبیر خواب انجیر و یا در حالت های مختلف این میوه بستگی به نشانه هایی دارد که در خواب بیننده وجود دارند. عالم خواب نشان از حالات و روحیه آدمها دارد که در حال رفع موضوعی هستند و یا در آینده با آن درگیر می شوند. دیدن خواب انجیر و مربای انجیر نیز نشان از حالات و روحیه و اتفاقاتی است که برای بیننده خواب به وجود می آیند. دیدن میوه در خواب مستقیم به سلامت و یا نتیجه کار ها و یا به فرزندان صاحب خواب مربوط می شود. انجیر نیز همین نشانه ها را به صورت خواب برای افراد تداعی می کند. دیدن خواب انجیر و تعبیر خواب انجیر یکی از مواردی است که معبرین بسیاری آن را به حالت های مختلف تعبیر کرده اند.

دیدن خواب انجیر به صورت های مختلفی است.

 • دیدن مربای انجیر
 • انجیر خشک
 • شربت انجیر
 • فروختن انجیر
 • داشتن باغ انجیر
 • خراب شدن انجیر
 • زرد یا سیاه بودن انجیر حالت های مختلف این خواب می باشند.

در تعبیر رؤیاها توجه به جزئیات و حالت های مختلف بسیار اهمیت دارد. در ادامه با تعبیر خواب انجیر و حالت های دیگر این خواب خواهیم پرداخت.تعبیر-خواب-انجیر-خشک

تعبیر خواب انجیر شیرین به روایت از ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب انجیر چنین گفته است: اگر شخصی در خواب خود ببیند که انجیر شیرین می خورد تعبیر خواب وی این است که بر چیزی ظفر می یابد. شیرینی انجیر اگر از شکر باشد نشان از زحمت زیاد دارد و صاحب خواب باید بسیار تلاش کند تا به کامیابی برسد. اگر شیرینی انجیر از خود انجیر باشد. به طوریکه فرد در خواب شیرینی زیادی را احساس کند. به این معنی است که با اندکی تلاش و پشتکار به هدف و یا منظور خود می رسد.

تعبیر خواب انجیر زرد

انجیر در خواب نشان از پیروزی و کامروایی در نهایت کار است. همچنین از ابن سیرین درباره تعبیر خواب انجیر نقل شده است: اگر شخصی در خواب خود انجیر زرد بیند. نشان از بهبودی پس از بیماری است. یا شخص در آینده نزدیک بیمار می شود و پس از آن شفا می یابد.تعبیر-خواب-انجیر-خشک-1

تعبیر خواب انجیر سیاه

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب انجیر سیاه چنین روایت کرده است: اگر انجیر سیاه و یا کدر باشد نشان از آن دارد که فرد در انجام کاری ممکن است زیان بیند. زیان او از صحت و سلامت بدن باشد. اگر مربای سیاه شیرین باشد نشان از آن دارد که صاحب خواب پس از مدتی سختی دوباره به روزهای خوب باز می گردد.

تعبیر خواب مربای انجیر به روایت ابراهیم کرمانی

از ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مربای انجیر چنین روایت شده است: اگر شخصی در خواب بیند که مربای انجیر درست می کرد تعبیر خواب وی این است که در کار او خللی ایجاد می شود. درست کردن مربای میوه به معنی نادرستی و اشتباه در کاری درست است. شخص نیت خوبی از کار دارد اما قدم او اشتباه است و یا در کار خیری نه می آورد و یا سنگ اندازی می کند.

همچنین از ابراهیم کرمانی چنین روایت شده است: اگر شخص در خواب ببیند دیگران مربای انجیر درست می کردند و او فقط تماشا می کرد. معنی خواب او چنین است؛ کاری در آینده توسط خانواده یا اطرافیان وی انجام می شود که به صاحب خواب لطمه وارد می شود و او را درگیر خواهد کرد. ممکن است دیدن مربای انجیر در خواب نشان از به خطر افتادن سلامتی بیننده خواب به دست دیگران باشد. در حالت کلی ابراهیم کرمانی دیدن خواب مربای انجیر را به خوب و نیک تفسیر نکرده است. فرد بیننده خواب بایستی بیشتر به فکر سلامت خود باشد.تعبیر-خواب-انجیر-خشک-1-زرد

تعبیر خواب انجیر از جابر مغربی

از جابر مغربی در خصوص تعبیر خواب انجیر چنین آمده است: اگر زنی در خواب ببیند که انجیر زیادی در مشت دارد. اگر از آن به خانواده خود داد تا آن را بخورند. چنین خوابی نشان از تلاش و زحمت زن برای نگه داشتن آرامش و آسایش خانه و اهل خانه دارد.

تعبیر خواب درست کردن مربای انجیر

به روایت از جابر مغربی اگر شخصی مربای انجیر درست کرد و آن را از اهل خانه پنهان کرد نشانه خوبی نیست. این خواب نشان از آن دارد که به زودی آسایش از زن و خانواده اش دور می شود. همچنین از جابر مغربی روایت شده است؛ اگر شخصی در خواب ببیند که مربای انجیر می خورد و از آن و طعمش لذت نمی برد تعبیر خواب وی نشان از وقوع واقعه ای است که سلامتی خانواده اش را به خطر خواهد انداخت.نمایه-تعبیر-خواب-انجیر

تعبیر خواب باغ انجیر به روایت از امام جعفر صادق

از امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب انجیر نقل شده است: اگر شخصی در خواب ببیند باغ انجیری دارد و یا در حیاط خانه اش درخت انجیر دارد تعبیر خواب وی فراوانی و فزون نعمت و سلامتی است. اگر انجیر ها زرد رنگ باشند نشان از سلامتی و بهبودی خواهد بود و اگر انجیر ها سیاه باشند نشان از فزونی اعتبار برای وی در زندگی خواهد بود. امام جعفر صادق تعبیر رؤیای انجیر را بر چهار اصل می داند؛

 • سلامتی
 • اعتبار
 • فراوانی نعمت
 • امیدواریتعبیر-خواب-انجیر

تعبیر خواب فروختن انجیر به روایت از امام جعفر صادق

از امام جعفر صادق در خصوص تعبیر خواب انجیر و فروختن آن چنین روایت شده است: فروختن شیرینی و خوراکی شیرین در خواب نشان از رخداد اتفاقی خوب و میمون است. به نقل از امام جعفر صادق؛ چنانچه شخص در خواب خود ببیند که مربای انجیر به مردم می فروخت و خود نیز از آن مربا می خورد تعبیر رویای وی این است که در بیداری یا عروس می شود و یا زن می ستاند.

اگر زنی متاهل در خواب ببیند که مربای انجیر می فروشد نشان از آن دارد که در بیداری به زودی خبر بارداری خود و یا کسی نزدیک را می شنود‌. اگر مردی در خواب ببیند که مربای انجیر می فروشد نشان از آن دارد که در مجلس بزمی شرکت خواهد کرد‌.

تعبیر خواب برگ انجیر به روایت از منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب انجیر چنین می گوید: دیدن خواب برگ انجیر برای صاحب خواب نشانه های مختلفی را در بیداری به همراه دارد. اگر شخص در خواب ببیند که در میان برگ های انجیر قدم می زند و انجیرهای باغ زرد و کوچک هستند و برخی از آنها آفت زده شده اند نشان از انجام کاری بد و پلید در بیداری است. اما اگر در خواب احساس کند که انجیر باغ سالم و خوشمزه هستند نشان از آن دارد که در آینده کاری انجام خواهد داد که نتیجه ای خوب و خوشی برای وی دارد.

دیدن انجیر در خواب نشان از پاداش و یا نتیجه کار است. همچنین منوچهر تهرانی در تعبیر خواب انجیر چنین می گوید: خوردن انجیر در خواب نشان از سلامتی و افزایش رزق و روزی است و اگر انجیر را فقط در خواب ببیند و از آن نخورد به این معنی است که در بیداری از سود و یا کاری بی بهره می شود.

تعبیر خواب انجیر سیاه به روایت از علامه مجلسی

علامه مجلسی در تعبیر خواب انجیر سیاه می گوید: دیدن خواب انجیر سیاه نشانه های مختلفی برای بیننده خواب در پی خواهد داشت. اگر انجیر سیاه خورد نشان از آن دارد که بیمار شود. اگر انجیر سیاه خرید نشان از آن دارد که در آینده کاری زیانبار انجام می دهد. اما اگر شخص در خواب ببیند که انجیر سیاه می فروشد تعبیر خواب وی چنین است که در بیداری و در آینده ای نزدیک باعث رنجش اطرافیان و یا یکی از دوستان نزدیکش خواهد شد. دیدن خواب انجیر سیاه در حالت کلی خوب نیست و این حالات و نشانه ها برای انجیر زرد برعکس گفته ها می باشد.

تعبیر خواب آتش زدن درخت انجیر به روایت از علامه مجلسی

علامه مجلسی در تعبیر خواب آتش زدن درخت انجیر چنین می گوید: اگر صاحب خواب ببیند که درخت انجیر سیاه آتش زده است تعبیر رویای او خوب است و اگر در خواب درخت انجیر زرد آتش بزند تعبیر رویای او بد است. اگر در خواب نداند درخت انجیر زرد و یا سیاه است به این معنی است که نتیجه کار خود را در بیداری به زودی خواهد دید. همچنین اگر در خواب ببیند که باغ انجیری که مال کس دیگری است را آتش می زند به این معنی است که به کسان زیادی ضرر می رساند. علامه مجلسی در تعبیری دیگر چنین می گوید اگر شخصی در خواب ببیند که درخت انجیر را از ریشه و بن برکند و یا شاخه های آن را قطع می کرد نیز تعبیر همان است.

تعبیر خواب انجیر له شده به روایت از محمد عنبری

محمد عنبری در تعبیر خواب انجیر چنین می گوید: دیدن انجیر های خراب و له شده به معنی از دست دادن است. از دست دادن مال، سلامتی، فرزند، اعتبار و یا هر چیز با ارزشی که صاحب خواب در بیداری به آن می نازد. دیدن انجیر های گندیده که فرد در خواب احساس کند بوی بدی از انجیر ها ساطع می شود نشان از عمق فاجعه و دردی است که فرد در بیداری به خاطر از دست دادن می کشد.

دیدن خواب انجیر نشان های خوبی به همراه دارد اما اگر انجیر خراب و یا له شوند نشان از بدی، بدبیاری و یا از دست دادن دارد. فرد در عالم واقعیت چیز یا کس مهم و با ارزشی را از دست می دهد و از دست دادن شاید مردن باشد و یا ترک کردن و دوری کردن شخص از صاحب خواب باشد.

تعبیر خواب خرید انجیر به روایت معبرین ایرانی

برخی از معبرین ایرانی خرید انجیر را در خواب چنین تعبیر می کنند: انجیر یکی از میوه های لذیذ است که خوردن آن در بیداری برای رفع تشنگی و برای سلامتی توصیه می شود. خریدن این میوه در خواب نیز نشان از افزایش سلامتی در بیداری است.

به روایت معبرین ایرانی اگر شخصی در خواب خوراکی مفیدی و سودمندی خورد و از آن احساس خوشایندی داشت در بیداری شخص نیز به سلامتی و صحت خواهد رسید. خریدن انجیر در خواب نیز به معنی بهبودی پس از بیماری و یا عافیت است. خریدن انجیر در خواب نشان از افزایش سلامتی در بیداری است.

تعبیر خواب خوردن انجیر خشک به تعبیر معبرین اسلامی

بسیاری از معبرین اسلامی در تعبیر خواب خوردن انجیر خشک متفق القول هستند و دیدن این خواب به این معنی می باشد: اگر شخصی در خواب انجیر خشک می خورد و شیرینی آن را در خواب احساس می کرد نشان از آشنایی با فردی یا جایی است که برای او در بیداری بهره و سود خواهد داشت. خوردن انجیر خشک در خواب نشانه های خوبی در بیداری دارد و به معنی سود و منفعت برای صاحب خواب است.

همچنین در خوردن انجیر خشک در خواب چنین تعبیر شده است: چنانچه شخص در خواب ببیند که خود انجیر خشک می خورد و از آن نیز به دیگران داد و آنها نیز از انجیر خشک می خوردند تعبیر رویای او نشان از آن دارد که فرد در بیداری به خود و دیگران سود خواهد رساند. ممکن است کاری پرسود را شروع کند و دیگران که شاید خانواده وی باشد نیز از سود و منفعت آن بهره می برند.

تعبیر خواب نذر کردن انجیر به روایت معبرین اسلامی

معبرین اسلامی در تعبیر خواب نذر انجیر چنین می گویند: دیدن خواب انجیر ممکن است نشان از وقوع اتفاقات خوب یا بد در بیداری باشد. برخی از معبرین اسلامی در تعبیر رویای انجیر چنین گفته اند؛ اگر شخصی در خواب خود ببیند که انجیر نذر کرده است.

یا در نذری یا سفره نذری خود انجیر پخش می کند تعبیر خواب وی به این معنی است که آسایش او در خطر است. معبرین در تعبیر خواب نذر کردن انجیر زرد یا سیاه چنین گفته اند؛ شخص در بیداری با کسانی مراوده دارد که آسایش و راحتی خیال او را از بین می برند. او در بیداری و عالم واقعیت دچار غم و ناراحتی خواهد شد.  

 لیست قیمت انجیر