باز شدن دهانه انجیر چند دلیل دارد که انجیرشما دهان باز یا خندان شود که مهمترین عامل به زمان آبیاری انجیر خشک بستگی دارد.

اگر شما انجیر دیماستهبان دارید و میخواهید انجیر درختتان سایز درشت تری داشته باشد و دهان آن باز باشد باید ابیاری انجیر رو بیشتر کنید و زمان آبیاری رو تنظیم کنید.

زمان آبیاری برای دهان باز شدن انجیر بعد از عمل گرد افشانی و نرم شدن انجیر قبل از خشک شدن است خلاصه سالهای پربارندگی میزان دهان باز شدن انجیر بیشتر است و به همین علت محصول قوی شده و ترک میخورد که ما به آن انجیر پرک میگوییم .

حال اگر شما نخواهید انجیر دهان باز شود میزان آبیاری خود را کاهش دهید تا انجیر بصورت طبیعی به رشد خود ادامه دهد.

معایب آبیاری زیاد انجیر

باعث ترشیدگی انجیر و زیاد شدن مگس سرکه میشود که با هرس انجیر در زمستان میتوان جلوی آن را گرفت

انجیراز حالت دیم و کوهی خارج شده و شیرینی و شربت کمتری دارد به همین علت هست کهمیگویند بهترین انجیر انجیرهای دهان بسته هست به خاطر همین کشورهای خارجی بیشتر از انجیر های ریز و دهان بسته استفادهمیکنند.