برای تهیه انجیر خشک پهن سکه ای ابتدا انجیر های خشک شده درشت که انجیر ترکیه یا انجیر کرمانشاه و گلوگاه میباشد را پس از شست شو و گذاشتن 5 دقیقه در آب ولرم ابکش کنید و با دست یا دستگاه پرس به شکل سکه ای در آورید.Mohammad Shoja