گردافشانی انجیر

برای بارور کردن گلهای میوه درخت انجیر خوراکی با میوه درخت بر عمل گردافشانی و تلقیح درخت انجیر توسط زنبوری بنام بلاستوفاگا صورت میگیرد.

انجیر نر استهبان

زنبورهای انجیر مرتبا با خروج از میوه یک محصول فصلی و ورود به میوه های محصول در فصلی دیگر و تخم گذاری در آنها چرخهای را تکرار میکند.به این طریق به حفظ نسل خود ادامه میدهند. 

در حین این انتقال با حمل کردن گرده گلهای انجیر و انتقال آن به میوه دیگر باعث گرد افشانی انجیر و در نتیجه تشکیل میوه میشود.حال که میدانیم زنبور ها از میوه محصول بهاره بر خارج شده و جهت تخم گذاری وارد میوه محصول پاییزه میشوند.Mohammad Shoja

پس از رسیدن این میوه ها زنبور ها از آنها خارج ووارد محصول زمستانه میشوند و درون تخمدان گلهای آنها تخم گذاری میکنند. در میوه بر انجیر گلهای نر در ناحیه نزدیک به سوراخ ته میوه واقع شده اند.

درون میوه انجیر خوراکی گلهای ماده خامه بلند وجوددارد و این گلها سطح داخلی میوه های انجیر خوراکی را میپوشانند. زمانی که زنبورهای میوه بهاره از میوه خارج شده و به دنبال محصول پاییزه برای تخم گذاری میگردنند. به طور ناخاسته وارد میوه انجیر خوراکی شده و عمل گرد افشانی انجیر خوراکی انجیر را انجام میدهند. و در پایان رشد تخم های این زنبور حدود 3 ماه طول میکشد.Mohammad Shoja

عکس انجیر نر 

Mohammad Shoja

ایا درخت انجیر نر و ماده دارد

بله انجیر نر م ماده دارد و بدونگرد افشانی هیچ دانه ای از انجیر سالم نمیماند و تماما زرد شده و خراب میشوند و روی زمین میریزند حتما انجیر نر را درون باغ انجیر خود بکارید هر صد درخا حداقل 5 انجیر نر پیوند بزنید تا انجیر هایتان با کیفیت تر شوند.

Mohammad Shoja

فرق انجیر نر و ماده

1.انجیر نر داخل آن مگس تولید میشود و انجیر ماده چیزی نیست

2. انجیر نر غیر خوراکی هست ولی انجیر ماده خوراکی هست.

Mohammad Shoja

بر انجیر چیست 

بر انجیر همانانجیرنر هست که عمل گرد افشانی را روی انجیر خوراکی ماده انجام میدهد تا میوه آن کامل شود و تا بر انجیر نباشد میوه ماده به ثمر و کیفیت نمینشیند حتما از انجیر نر استفاده شود.